درج آگهی عمومی سایت
هزینه یک هفتگی نقره ای 20,300 ریال 20,300 مشاهده درج آگهی
هزینه یکماهه نقره ای 67,500 ریال 67,500 مشاهده درج آگهی
هزینه یکساله نقره ای 720,000 ریال 720,000 مشاهده درج آگهی
هزینه یک هفتگی طلایی 24,500 ریال 24,500 مشاهده درج آگهی
هزینه یکماهه طلایی 96,000 ریال 96,000 مشاهده درج آگهی
هزینه یکساله طلایی 900,000 ریال 900,000 مشاهده درج آگهی
هزینه 3 ماهه نقره ای 198,000 ریال 198,000 مشاهده درج آگهی
هزینه 6 ماهه نقره ای 378,000 ریال 378,000 مشاهده درج آگهی
هزینه 3 ماهه طلایی 261,000 ریال 261,000 مشاهده درج آگهی
هزینه 6 ماهه طلایی 468,000 ریال 468,000 مشاهده درج آگهی
درج آکهی املاک در سایت
هزینه یک هفتگی نقره ای 20,300 ریال مشاهده درج آگهی
هزینه یکماهه نقره ای 67,500 ریال مشاهده درج آگهی
هزینه یکساله نقره ای 720,000 ریال مشاهده درج آگهی
هزینه یک هفتگی طلایی 24,500 ریال مشاهده درج آگهی
هزینه یکماهه طلایی 96,000 ریال مشاهده درج آگهی
هزینه یکساله طلایی 900,000 ریال مشاهده درج آگهی
هزینه 6 ماهه نقره ای 378,000 ریال مشاهده درج آگهی
هزینه 3 ماهه نقره ای 198,000 ریال مشاهده درج آگهی
هزینه ی3 ماهه طلایی 261,000 ریال مشاهده درج آگهی
هزینه 6 ماهه طلایی 468,000 ریال مشاهده درج آگهی
اسلايد با حرکت افقي - فقط سايت مادر
اسلايدهاي چهارگانه بالا راست - فقط سايت مادر
یکماهه 3,000,000 ریال درج آگهی تبلیغات شما در سایت مادر هزار و یک نیاز مشاهده ثبت سفارش
سه ماهه 8,100,000 ریال درج سه ماهه (با یکماه تخفیف OFF ) آگهی تبلیغات شما در سایت مادر هزار و یک نیاز مشاهده ثبت سفارش
12 ماهه 21,900,000 ریال درج 12 ماهه (با 5 ماه تخفیف OFF ) آگهی تبلیغات شما در سایت مادر هزار و یک نیاز مشاهده ثبت سفارش
شش ماهه 14,400,000 ریال درج 6 ماهه (با 2 ماه تخفیف OFF ) آگهی تبلیغات شما در سایت مادر هزار و یک نیاز مشاهده ثبت سفارش
اسلايدهاي چهارگانه بالا چپ - فقط سايت مادر
اسلايدهاي چهارگانه پايين راست - فقط سايت مادر
اسلايدهاي چهارگانه پايين چپ - فقط سايت مادر
درج آگهي رديفي صفحه اصلي - فقط سايت مادر
هزینه یک هفتگی 350,000 ریال نمایش آگهی شما در صفحه اصلی سایت مشاهده ثبت سفارش
اسلايد با حرکت افقي - سايت مادر + سايت هاي زير مجموعه
درج آگهي رديفي صفحه اصلي - سايت مادر + سايت هاي زير مجموعه
یک هفته ای سایت مادر + سایت های زیر مجموعه 560,000 ریال درج آگهی یک هفته ای تبلیغات شما در سایت مادر ((هزارویک نیاز)) + 10ها و 100 ها سایت های زیر مجموعه و وابسطه به 1001نیاز مشاهده ثبت سفارش
یکماهه سایت مادر + سایت های زیر مجموعه 2,100,000 ریال درج آگهی یک هفته ای تبلیغات شما در سایت مادر ((هزارویک نیاز)) + 10ها و 100 ها سایت های زیر مجموعه و وابسطه به 1001نیاز مشاهده ثبت سفارش
اسلايدهاي چهارگانه بالا راست - سايت مادر + سايت هاي زير مجموعه
یک ماهه سایت مادر + سایت های زیر مجموعه 4,500,000 ریال درج یک ماهه آگهی تبلیغات شما در سایت مادر هزار و یک نیاز و سایت های زیر مجموعه و مشتقات مشاهده ثبت سفارش
سه ماهه سایت مادر + سایت های زیر مجموعه 11,700,000 ریال درج سه ماهه (با یکماه تخفیف OFF ) آگهی تبلیغات شما در سایت مادر هزار و یک نیاز و سایت های زیر مجموعه و مشتقات مشاهده ثبت سفارش
یک هفته ای 1,400,000 ریال درج آگهی یک هفته ای تبلیغات شما در سایت مادر هزار و یک نیاز و سایت های زیر مجموعه و مشتقات مشاهده ثبت سفارش
اسلايدهاي چهارگانه بالا چپ - سايت مادر + سايت هاي زير مجموعه
اسلايدهاي چهارگانه پايين راست - سايت مادر + سايت هاي زير مجموعه
اسلايدهاي چهارگانه پايين چپ - سايت مادر + سايت هاي زير مجموعه